سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۹:۱۶
 

پیام مدیر

مدیریت مهندسی و ساختمان سازمان با هدف تدوین برنامه های توسعه مراکز بهداشتی و درمانی سازمان در سراسر کشور خصوصا مراکز عملیاتی از نظر فضا و امکانات ساختمانی ایجاد شده است و در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت طرح ها را ارائه و پس از تصویب اجرا می نماید.                                                                
برنامه های عمرانی سازمان بررسی نیازهای عمرانی سازمان , حفظ و نگهداشت ساختمان ها و مراکز بهداشتی و درمانی سازمان, مهندسی طراحی و اجرا, هماهنگی و هدایت پروژه ها ونظارت بر بررسی وتصحیح نقشه ها مطابق با آخرین استاندارد های وزارت بهداشت و درمان و مقررات ملی ساختمان و به روز رسانی مراکز فعلی مطابق با استاندارد ها , انجام امور مربوط به نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه ها , خدمات مهندسی و کنترل هزینه های پروژه ها , گردآوری اطلاعات مربوط به احداث طرح های جدید درمانی و برآورد هزینه , کنترل طرح های پیشنهادی و شرح کارها و برنامه ریزی جهت احداث مراکز جدید و نگهداری مراکز فعلی ازاهم وظایف این مدیریت می باشد.

 

 

                                                                                                                                                            با تشکر 

                                                                                                                                                      مهندس بهنام سمیع

                                                                                                                                                   مدیر مهندسی وساختمان